Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej informuje o stanowisku Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie osób kwarantannowanych

Szanowni Państwo,

uwzględniając liczne pytania w sprawie bieżących działań uprzejmie informuję, że:

1. W świetle obowiązujących przepisów nie muszą być kwarantannowane osoby z otoczenia domowego Polaków, którzy od niedzieli wracają do kraju i są objęci kwarantanną z mocy §  2.  pkt 2 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Wyjątek stanowią osoby z najbliższego otoczenia kwarantannowanego w sytuacji, kiedy wystąpią u niego objawy wskazujące na zakażenie koronawirusem i jest on w trakcie oczekiwania na wynik badania laboratoryjnego.

a) jeśli kwarantannowany otrzyma wynik ujemny – może zostać zwolniony z odbywania kwarantanny;

b) jeśli kwarantannowany otrzyma wynik dodatni – będzie hospitalizowany albo izolowany w warunkach domowych na mocy §  3.  pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie wykazu chorób powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz. U. 375 z późn. zm.).

Należy jednocześnie należy mieć na uwadze definicję kwarantanny określoną w ustawie o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, 1495, z 2020 r. poz. 284, 322, 374) - jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

W przypadku osób, które wróciły do kraju przed 15.03.2020 r. nie stosuje się kwarantanny z mocy §  2.  pkt 2 ppkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. Osoby te podlegają kwarantannie na dotychczas obowiązujących zasadach tj. decyzji wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 

Z poważaniem

-------------------------------------------------------

Izabela Kucharska - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego