Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Założenia ogólne
§ 1


1. Organizatorem konkursu „Szkoła wolna od używek” na film krótkometrażowy, zwanym dalej „konkursem”, jest Główny Inspektorat Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65 w Warszawie, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim, skierowanym do szkół ponadpodstawowych zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. W konkursie mogą wziąć udział również szkoły ponadpodstawowe, które nie uczestniczą w programie „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
3. Udział w konkursie jest dobrowolny.
4. Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.


Cele konkursu
§ 2


1. Aktywna promocja i edukacja w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
2. Promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i asertywnych postaw w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.
3. Wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.
4. Zwiększenie efektywności oddziaływania programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na młodzież.
5. Intensyfikacja działań edukacyjnych wśród młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem uczestników programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

Zasady udziału w konkursie
§ 3


1. Uczestnikami konkursu są szkoły ponadpodstawowe, zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Każda szkoła może nadesłać wyłącznie 1 pracę konkursową.
3. Realizatorami zadania konkursowego są zespoły (nauczyciele i uczniowie) składające się z minimum 1 nauczyciela a maksymalnie 3 nauczycieli oraz minimum 5 a maksymalnie 10 uczniów. Funkcję koordynatora konkursu pełni 1 nauczyciel.
4. Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego, a następnie przesłaniu go wraz z wypełnionymi formularzami, stanowiącymi załączniki do niniejszego Regulaminu, do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w terminie określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu.
5. Treść filmu ma dotyczyć profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Inspiracją do stworzenia filmu może być program „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, jako program o tożsamej tematyce z przedmiotem konkursu.
6. Maksymalny czas trwania filmu to 2 minuty. Dopuszczalna jest każda forma artystyczna (film, teledysk, reportaż, animacja itp.) Film zapisany w formie pliku video w formacie: .mp4, .mov lub .avi, należy przekazywać na płycie cd lub dvd albo na pendrive.
7. W filmach nie mogą być widoczne produkty konkretnych marek, a jakakolwiek forma promocji wszelkiego rodzaju produktów jest niedozwolona.
8. Do przesłanej pracy konkursowej należy dołączyć:
1) wypełnioną Deklarację uczestnictwa szkoły, stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu;
2) wypełniony Formularz zgłoszeniowy szkoły, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu;
3) wypełnione Oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku, stanowiące załączniki nr 3 (w przypadku osób pełnoletnich) i nr 4 do Regulaminu (w przypadku osób niepełnoletnich).
9. Prace konkursowe należy przesłać do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek oświatowych, powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, w terminie określonym § 4 ust. 1 .
10. Wybrane filmy będą publikowane na stronach internetowych jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz za pomocą mediów społecznościowych.
11. Szkoły, które zostaną zakwalifikowane do finału konkursu, zobowiązane są do przedstawienia swojego filmu na uroczystej Gali finałowej, o której mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegów uczestników związanych z uczestnictwem w Gali finałowej.

Harmonogram konkursu
§ 4


1. Uczestnicy przesyłają prace konkursowe wraz z dokumentami, o których mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu, do właściwych terenowo dla poszczególnych placówek powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w terminie do dnia 8 kwietnia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) – etap powiatowy.
2. Powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie powiatowym. Właściwy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny powołuje jury na poziomie powiatowym, które ocenia prace konkursowe. Kryteria oceny przez jury na poziomie powiatowym są określone w § 5 Regulaminu. W terminie do dnia 27 kwietnia 2020 r. jury na poziomie powiatowym przesyła do wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej 1 pracę, która została najlepiej oceniona – etap wojewódzki.
3. Wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne przeprowadzają ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim. Właściwy Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny powołuje jury
na poziomie wojewódzkim, które ocenia prace konkursowe. Kryteria oceny przez jury na poziomie wojewódzkim są określone w § 5 Regulaminu. W terminie do dnia 13 maja 2020 r. jury na poziomie wojewódzkim przesyła do Głównego Inspektoratu Sanitarnego 1 pracę, która została najlepiej oceniona – etap krajowy.
4. Główny Inspektor Sanitarny w terminie do dnia 13 maja 2020 r. powołuje komisję konkursową na poziomie krajowym. W skład komisji wchodzić będą przedstawiciele Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5. Komisja konkursowa na poziomie krajowym w terminie do dnia 26 maja 2020 r. oceni prace konkursowe i wyłoni 3 laureatów Konkursu. Laureaci Konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym). Prezentacja prac konkursowych Laureatów, wyłonienie zwycięzców przez komisję konkursową na poziomie krajowym, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu w dniu 4 czerwca 2020 r. w Warszawie. Informacja o miejscu i godzinie uroczystego finału konkursu zostanie przekazana Laureatom w terminie do dnia 28 maja 2020 r.

Kryteria oceny prac konkursowych
§ 5


1. Nadesłane prace konkursowe będą podlegać ocenie jury na poziomie powiatowym, jury na poziomie wojewódzkim oraz komisji konkursowej na poziomie krajowym.
2. Prace konkursowe oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym.
3. Przy ocenie formalnej prac konkursowych jury konkursowe i komisja konkursowa biorą pod uwagę następujące kryteria:
a) wpłynięcie prac konkursowych w terminie przewidzianym w § 4 ust. 1 Regulaminu;
b) kompletność dokumentów konkursowych, o których mowa w § 3 ust. 8 i 9 Regulaminu;
c) czas trwania filmu, zgodnie z § 3 ust. 6 Regulaminu.
4. Prace konkursowe ocenione pozytywnie pod względem formalnym, tj. spełniające wszystkie kryteria opisane w ust. 3, podlegają ocenie merytorycznej. Prace konkursowe niespełniające kryteriów oceny formalnej, nie będą rozpatrywane.
5. Przy ocenie merytorycznej pracy konkursowej jury konkursowe i komisja konkursowa biorą pod uwagę następujące kryteria:
1) zgodność treści filmu z tematyką konkursu (0-5 pkt);
2) wartość edukacyjną filmu (0-5 pkt);
3) pomysłowość oraz kreatywność (0-5 pkt);
4) jakość techniczną: m.in.: estetyka pracy, montaż, jakość dźwięku (0-5 pkt).
6. Każdy z członków jury konkursowego i komisji konkursowej przy ocenie prac konkursowych posługuje się oceną punktową, przyznając każdej z prac punktową ocenę indywidualną. Ocena punktowa uwzględnia kryteria i skale punktowe wymienione w ust. 5. Końcową ocenę pracy konkursowej na poszczególnych etapach konkursu stanowi średnia arytmetyczna z ocen wszystkich członków danego jury konkursowego oraz, na etapie krajowym, komisji konkursowej, oceniających prace.

 

Nagrody konkursowe na poziomie krajowym
§ 6


1. Organizator konkursu przyznaje Laureatom na etapie krajowym następujące nagrody:
a) za zajęcie I miejsca – nagroda główna – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 3000 zł dla zespołu;
b) za zajęcie II miejsca – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 2000 zł dla zespołu;
c) za zajęcie III miejsca – bony podarunkowe do sieci sklepów sportowych o łącznej wartości 1000 zł dla zespołu.
2. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie uroczystego finału konkursu, o którym mowa w § 4 ust. 5 Regulaminu.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich
§ 7


1. Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania filmów stanowiących prace konkursowe w formie materiałów prezentacyjnych, w publikacjach, w materiałach oświatowo–zdrowotnych, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych.
2. Przesłanie pracy konkursowej w sposób opisany w niniejszym Regulaminie jest równoznaczne z przeniesieniem w odniesieniu do filmu stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) na Organizatora majątkowych praw autorskich do zgłoszonego do konkursu filmu oraz wszystkich jego składników na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalanie na wszelkich nośnikach materialnych obrazu i dźwięku,
b) zwielokrotnianie wszystkimi technikami potrzebnymi ze względu na cel dla jakiego Organizator będzie korzystać z prac konkursowych i ich składników, w tym techniką drukarską, reprograficzną, optyczną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, video,
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera,
e) publiczne wykonywanie lub odtwarzanie,
f) wyświetlanie,
g) wystawianie,
h) publiczne udostępnianie prac konkursowych lub ich poszczególnych składników w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym za pośrednictwem Internetu), a także poprzez sieć komunikacji indywidualnej,
i) najem,
j) dzierżawa,
k) użyczenie,
l) odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity,
m) równoczesne i integralne odtworzenie, nadawanie i reemitowanie prac konkursowych lub ich poszczególnych składników przez inną organizację radiową lub telewizyjną,
n) rejestrację prac konkursowych lub ich poszczególnych składników jako znaku towarowego,
o) wykorzystanie całości lub fragmentu pracy konkursowej lub jej poszczególnych składników, zarówno w formie oryginalnej jak i w formie opracowania.
3. Przeniesienie majątkowych praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji, wymienionych w ust. 2, następuje nieodpłatnie z chwilą zgłoszenia i przesłania pracy konkursowej.
4. W związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich Organizator nabywa także prawo do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z całości zgłoszonego do konkursu filmu lub jego części, w kraju i za granicą, przez czas nieograniczony, bez względu na ilość odtworzeń i skalę wykorzystywania oraz bez względu na ich rozpowszechnienie bądź nieprzystąpienie do ich rozpowszechnienia.
5. Przesłanie pracy konkursowej równoznaczne jest także z udzieleniem Organizatorowi prawa do przeniesienia praw, o których mowa w ust. 1 i 3, na osobę lub osoby trzecie w całości lub w części bądź udzieleniem licencji w tym zakresie oraz zobowiązaniem się przez zgłaszającego do niewykonywania przysługujących mu do pracy konkursowej osobistych praw autorskich polegających na prawie do nienaruszalności pracy i jej formy.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez zgłaszającego pracę konkursową jakichkolwiek praw osób trzecich w związku z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej lub jej poszczególnych składników w sposób i zakresie opisanym w niniejszym Regulaminie.
7. Z chwilą przesłania pracy konkursowej Organizator otrzymuje na własność wszystkie egzemplarze i nośniki, na których praca konkursowa została utrwalona.

Postanowienia końcowe
§ 8


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i podlega publikacji na stronie internetowej konkursu www.szkolawolnaoduzywek.pl
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu.
3. Zgłoszenie filmu do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na udział w konkursie przez jego uczestników.
4. W sprawach spornych nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator.
5. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, o czym uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mailem na adres poczty elektronicznej podany w formularzu zgłoszeniowym). Organizator może przerwać lub odwołać Konkurs bez podania przyczyny.
7. W przypadku małego zainteresowania szkół oraz ich uczniów udziałem w Konkursie, Organizator może zdecydować o nie przeprowadzeniu Konkursu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagród w przypadku nie spełnienia wymogów Regulaminu konkursu w nadesłanych pracach konkursowych.
9. Dodatkowe informacje o konkursie udzielane są przez pracowników Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w poszczególnych powiatowych oraz wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych.
10. Aktualności dotyczące konkursu zamieszczane są na stronie Facebook Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz stronie internetowej www.szkolawolnaoduzywek.pl oraz www.gis.gov.pl
11. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu na poszczególnych etapach konkursu jest:
1) na etapie powiatowym konkursu – właściwy miejscowo dla szkoły państwowy powiatowy inspektor sanitarny;
2) na etapie wojewódzkim – właściwy miejscowo dla szkoły – państwowy wojewódzki inspektor sanitarny;
3) na etapie krajowym – Główny Inspektor Sanitarny, z siedzibą przy ul. Targowej 65 w Warszawie.
12. Na każdym z wymienionych etapów uczestnicy konkursu na poszczególnych etapach konkursu, będą zobowiązani do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). Dane uczestników konkursu będą przetwarzane w celu udziału w konkursie i przyznania nagród. Dane laureatów zostaną umieszczone na stronie internetowej konkursu w zakresie imienia, nazwiska oraz nazwy i adresu szkoły. Podanie danych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz odmowa ich podania oraz brak udzielenia zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wzięcie udziału w konkursie i jest równoznaczne z bezskutecznością zgłoszenia.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników konkursu oraz osób trzecich, związane z uczestnictwem i organizacją konkursu oraz za skutki podania błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu.