Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej - Strona główna

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

+ 48 222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online?   

Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącej do struktur administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat kolbuszowski.

W ramach administracji zespolonej w powiecie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej podlega zwierzchnictwu Starosty Powiatu Kolbuszowskiego.

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Państwowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kolbuszowej jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej, dla którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Podkarpacki.

 

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej jest  mgr Barbara Dudzińska 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a)  realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),

b) archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują:  prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,  prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  prawo do usunięcia danych,  prawo do ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:  psse.kolbuszowa@pis.gov.pl