Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Strona główna - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej na obszarze powiatu kolbuszowskiego nadzoruje warunki:

 • higieny środowiska,
 • higieny pracy w zakładach pracy,
 • higieny procesów nauczania i wychowania,
 • higieny wypoczynku i rekreacji,
 • zdrowotne żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
 • higieniczno - sanitarne, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne
 • w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

Realizacja tych zadań polega na:

 • sprawowaniu zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
 • sprawdzaniu bieżącego nadzoru sanitarnego,
 • prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, jeżeli ich występowanie ma charakter epidemiczny,
 • prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej.

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Państwowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kolbuszowej jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie jednostki budżetowej, dla którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Podkarpacki.

Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej jest  mgr Barbara Dudzińska 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizacja obowiązku o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”:
Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny z siedzibą w Kolbuszowej, ul. 11 Listopada 10, 36-100 Kolbuszowa.
Dane osobowe przetwarzane są w celach:

 • realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c, e; art 9 ust.2 lit. b , g, h, i, j RODO),
 • archiwalnych, naukowych, dowodowych, statystycznych, analitycznych i administracyjnych w interesie publicznym (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. j RODO).

Osobom, których dane są przetwarzane przysługują:  prawo dostępu do swoich danych, prawo otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,  prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych,  prawo do usunięcia danych,  prawo do ograniczenia przetwarzania,  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą zostać przekazywane następującym odbiorcom: operatorom pocztowym i kurierom. Dane mogą być przekazywane również instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym) np. firmom  informatycznym wykonującym usługi na rzecz Administratora. Podanie danych osobowych jest wymagane obligatoryjnie przez Administratora, w celu realizacji bieżącego lub zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:  psse.kolbuszowa@sanepid.gov.pl