Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Status prawny - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolbuszowej

Status prawny

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej jest organem Państwowej Inspekcji Sanitarnej należącej do struktur administracji zespolonej w powiecie. Obszar jego właściwości obejmuje powiat kolbuszowski. W tym: miasta/gminy Kolbuszowa, gminy:  Cmolas, Dzikowiec, Majdan Królewski, Niwiska, Raniżów.


W ramach administracji zespolonej w powiecie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej podlega zwierzchnictwu Starosty Powiatu Kolbuszowskiego.

W strukturze Państwowej Inspekcji Sanitarnej organem wyższego stopnia w stosunku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej jest Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Państwowy Inspektor Sanitarny wykonuje zadania przy pomocy podległej mu stacji sanitarno-epidemiologicznej.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolbuszowej jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej.

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kolbuszowej jest podmiotem leczniczym dla którego uprawnienia podmiotu tworzącego posiada Wojewoda Podkarpacki. Prowadzonym w formie jednostki budżetowej, finansowanymi z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Wojewoda Podkarpacki.


Organy i osoby sprawujące funkcje oraz ich kompetencje

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kolbuszowej - Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Kolbuszowej jest mgr Barbara Dudzińska

Zastępstwo PPIS/Dyrektora  pełni Kierownik Odział Nadzoru Sanitarnego PSSE Kolbuszowa mgr  Elżbieta  Wójcik